GAS #2 TO GAS #3
CIMA TO STATELINE - 25 MILES

GAS #1 TO GAS #2   «« »»   GAS #3 => FINISH