GAS #1 TO GAS #2
RAZOR TO CIMA -- 45 MILES

START => GAS #1   «« »»   Gas #2 => Gas #3